دکتر اشرف دهقانی

بایگانی بارداری دوقلویی

بارداری و زایمان

تعیین زمان سزارین

یکی از چالشهای زنان باردار و پزشکان متخصص زنان تعیین زمان انجام سزارین در مواردی است که از قبل نوع زایمان مشخص شده است و