دکتر اشرف دهقانی
Search
Close this search box.

بایگانی زایمان سزارین بارداری دوقلو

بارداری و زایمان

تعیین زمان سزارین

یکی از چالشهای زنان باردار و پزشکان متخصص زنان تعیین زمان انجام سزارین در مواردی است که از قبل نوع زایمان مشخص شده است و